společnosti Alcedo Praha z.s.

se sídlem Krymská 238/18, Vršovice, 101 00 Praha 10

identifikační číslo: 22770895

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 23449

(pořadatel volejbalu)

a

společnosti Aquamen Prague z.s.

se sídlem Dukelských hrdinů 696/43, Holešovice, Praha 7, 170 00

identifikační číslo: 03967760

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 62178

(pořadatel plavání)

a

fyzické osoby Ing. Ondřej Vrátný (Czech Rainbow Golf)

se sídlem Na Výsledku I 1085/6, Praha 4

identifikační číslo: 75378701

(pořadatel golfu)

a

fyzické osoby Luboš Nový (Prague Squash Tournament)

se sídlem Smíchovská 581/60, Praha 13 – Řeporyje, 155 00

(pořadatel squashe)

(dále jen „Pořadatel“)


pro organizování turnajů, organizovaných sportovních soutěží a souvisejících doprovodných služeb, které jsou předmětem smlouvy dle čl.1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek, zakoupené prostřednictvím on-line obchodu (zejména jde o registrační formulář pro platbu startovného) umístěném na internetové adrese https://www.praguerainbow.eu/.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Pořadatelem provozován na webové stránce www. praguerainbow.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto všeobecné podmínky jsou dostupné v anglickém a českém jazyce, přednost v případě sporu či nejasností má česká verze.

1.2. Předmětem plnění je organizace sportovních turnajů, cvičení, ostatní sportovní a doprovodné kulturní a volnočasové aktivity v rámci Pořadatelem pořádaných následujících akcí:

Prague Rainbow Spring – mezinárodní sportovní turnaj, který zahrnuje více sportovních aktivit (zejména volejbal, plážový volejbal, plavání, golf, squash, veslování, běh, fotbal a další), související doprovodné služby, vstupné či slevy na doprovodné kulturní a volnočasové aktivity. Každý sport je organizován odpovědnou osobou (pořadatel volejbalu, pořadatel plavání, pořadatel golfu, pořadatel squashe) a pod hlavičkou Prague Rainbow Spring.

(dále jen „Produkty“).

1.3. Účastníkem se rozumí Zákazníkem na turnaj přihlášená osoba, nebo náhradník.

1.4. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné v českém a anglickém jazyce, smlouvu lze uzavřít jak v anglickém, tak českém jazyce, avšak přednost v případě sporu či nejasností má česká verze všeobecných obchodních podmínek.

1.6. Znění všeobecných obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce https://www.praguerainbow.eu/ může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání produktu (startovného). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání produktu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce https://www.praguerainbow.eu/ a při objednávání produktů je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání produktů jsou Pořadatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zajistit svůj uživatelský účet tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetí osobou, a to zejména tím způsobem, že bude dbát řádného odhlášení z uživatelského rozhraní a nebude předávat informace nutné pro přihlášení do uživatelského rozhraní třetí osobě. Povinnosti Pořadatele ohledně zabezpečení uživatelského účtu jsou blíže specifikovány v Zásadách ochrany osobních údajů („GDPR“).

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Pořadatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Pořadatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1. Veškerá prezentace Produktů (nabídka turnajů) umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Pořadateli nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Produktech, a to včetně uvedení cen a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně údajů o výši daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání Produktu (startovné turnaje) vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 • objednávaný produkt (tento produkt „vybere“ Zákazník v rámci objednávkového formuláře, který má charakter elektronického nákupního košíku, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu)
 • v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba: jméno a příjmení Zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, email)
 • v případě, že je Zákazníkem právnická osoba: název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, email)
 • jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce
 • v rámci produktu „Prague Rainbow Spring“ je Zákazník povinen uvést také další informace o názvu a složení týmu. Účast na tomto turnaji vyžaduje sportovní přípravu a velmi dobrou fyzickou zdatnost.

3.4. Před zasláním objednávky Pořadateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.

3.5. Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Umožňuje-li to uživatelský účet Zákazníka, má registrovaný uživatel možnost zkontrolovat stav své objednávky v administrátorské sekci webu. V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu objednávky neumožňuje, může Zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na info@alcedopraha.cz.

3.6. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu Zákazníka (dále jen „email“). Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu. V případě chybného uvedení emailu si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zamítnout a stornovat.

3.7. Pořadatel preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírání kupní smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Pořadateli, hradí Zákazník sám.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu Produktů a případné další náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy je uhrazena na základě vystavené faktury či příkazu k zaplacení.

4.2. Fakturovanou či přikazovanou částku hradí Zákazník Pořadateli, resp. jednotlivým pořadatelům sportu.

Volejbal: na účet č. 2001064718/2010 u FIO a.s., nebo na účet Alcedo Praha – pay.Trisbee.com vedený u Trisbee s.r.o. ,

Plavání: na účet č. 3900691349/0800 u ČS a.s., nebo na účet Aquamen Prague – pay.Trisbee.com vedený u Trisbee s.r.o.

Golf: na účet č. 670100-2207833105/6210 u mBank S.A., nebo na účet Czech Rainbow Golf – pay.Trisbee.com vedený u Trisbee s.r.o.

Squash: na účet č. 2112052728/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(dále jen „účet Pořadatele“)

Způsob převodu prostředků na účet Pořadatele (platba převodem, platební bránou prostřednictví služby trisbee.com, vklad na účet) si Zákazník volí sám. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě faktury na účet Pořadatele nejsou součástí ceny a Zákazník je nese na svůj vrub.

4.3. Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací Produktu. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli případné další náklady. V případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 200 Kč.

4.4. Fakturovaná částka je splatná 10 dní po odeslání faktury na emailovou adresu Zákazníka, přičemž dva týdny před začátkem akce a blíže je splatnost okamžitá.

4.5. Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

4.6. Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést svoji identifikaci či variabilní symbol. Variabilní symbol, či požadavek na jednoznačnou identifikaci je vygenerován webovým rozhraním. Bez uvedeného variabilního symbolu či bez jednoznačné identifikace není platba spárována s příslušnou fakturou a Pořadatel bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Pořadatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Pořadatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Zákazníkovi fakturu. Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Pořadatel Zákazníkovi po objednání produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

4.9. Pokud nebude Cena Produktu uhrazena Kupujícím ke dni splatnosti, je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším zájemcům.

4.10. Ukončí-li účastník svou účast v průběhu konání akce (Produktu) na vlastní žádost, nevrací se alikvotní část ceny Produktu ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, která byla upravena podle přání Zákazníka nebo pro účastníka, či od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Zákazník dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru Pořadatelem poskytovaných produktů se jedná o smlouvu podle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, kdy je plnění poskytováno v určeném termínu, a proto nelze od smlouvy odstoupit (uvedené platí i pro již probíhající Produkty/akce).

5.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Pořadatel Zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. V tomto případě nemá Zákazník nárok na další kompenzace nákladů spojené s ukončením smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle Pořadatel na elektronickou adresu Zákazníka.

5.3. Je-li součástí objednávky Produktu také poskytnutí dárku Pořadatelem, bere Zákazník na vědomí, že je darovací smlouva mezi Pořadatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či stornu ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva platnosti a dárek nebude Zákazníkovi předán.

5.4. Stornování předmětného plnění Produktu je upraveno zvláštními podmínkami zanesenými v odstavci 6. těchto všeobecných obchodních podmínek.


6. STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:

6.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím akce (Produktu), v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny produktu sníženou o storno poplatek (odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

V případě zrušení objednávky Produktu Zákazníkem: 

 • 31 a více celých dnů před datem zahájení akce (Produktu): činí storno poplatek 50 % kupní ceny,
 • 30 a méně celých dní před zahájením akce (Produktu) činí storno poplatek 100% kupní ceny,
 • při onemocnění či úrazu účastníka (Zákazník) během konání akce, či jeho předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací.

6.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu info@alcedopraha.cz. Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas (SEČ = UTC + 1, středoevropský čas) doručení emailu na naši emailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat a vyhodnocovat výlučně na emailové adrese: info@alcedopraha.cz

6.3. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno žádosti.

6.4. Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem akce (produktu), že se akce místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na akci (dále jen „náhradník“).

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Účastníci akcí nebo jeho zákonný zástupci prohlašují, že zdravotní stav účastníka dovoluje bez omezení (fyzická a duševní kondice) provozovat předmět plnění akce (Produktu) a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků.

7.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv vyloučit účastníka z následujících důvodů:

 • nedodržování bezpečnostních pokynů organizátorů, šikana, krádeže a další prohřešky, které narušují řádný chod akce
 • v případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka a porušení ujednání 7.1.
 • pokud bude účastník přechovávat nebo užívat návykové látky
 • v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem.

V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní část ceny Produktu ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

7.3. Zákazník, popřípadě zákonný zástupce účastníka souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobní údaje Zákazníka i účastníka) a s případným uveřejněním zvukových nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci aktivit Alcedo Praha z.s. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR, viz. odst.11.3. těchto všeobecných obchodních podmínek.

7.4. Zákazník, účastník nebo zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci objednaného produktu na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom všech rizik s nimi spojených.

7.6. Zákazník nebo zákonný zástupce účastníka akce si není vědom žádného onemocnění ani jiného omezení, které by mohlo negativně projevit na zdravotním stavu účastníka akce při provozování činnosti během akce.

7.7. Zákazník, zákonný zástupce účastníka anebo účastník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která by mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci aktivit na akcí Pořadatele. S tímto vědomím jsem se rozhodl(a) akce se zúčastnit a beru na vědomí, že aktivity na pořádaných akcí (produkty) jsou spojené s rizikem zranění či trvalých zdravotních následků.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Pořadatel obdržel od Zákazníka reklamační formulář.

8.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Pořadatele za vady může upravit reklamační řád Pořadatele.

8.4. Vadné plnění se vždy uplatňuje u konkrétní odpovědné osoby za daný sport, nelze je vymáhat po pořadateli jiného sportu.


9. VYŠŠÍ MOC

9.1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny, ani za přijetí přiměřených opatření.

9.2 Pořadatel neodpovídá Zákazníkovi za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje (vzniklé buď na základě těchto VOP, přestupku nebo jinak), které utrpěl nebo které nastaly v přímém nebo nepřímém důsledku události mimo kontrolu Pořadatele (tj. způsobené vyšší mocí). Pořadatel není povinen vrátit Zákazníkovi žádné poplatky (tj. zálohu nebo cenu za Produkty).

9.3. Za případ vyšší moci, který vede k částečnému nebo úplnému neposkytnutí Produktu ve smyslu těchto VOP, se pokládají zejména mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností, živelní pohroma, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, stávka, válka, epidemie, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události a opatření či nařízení orgánů státní moci. Předpokladem je, že Pořadatel nemohl takovému neposkytnutí Produktu zabránit.


10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Pořadatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na webových stránkách www.coi.cz.

10.3. Pořadatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů svých i osobních údajů účastníka, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo a jiných důležitých sdělení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Osobní údaje budou využity pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi Pořadatelem. Zákazník souhlasí s využitím videa, fotek či jiných multimediálních dokumentů pro marketingovou podporu Pořadatele. Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům GDPR, které jsou blíže specifikovány na tomto odkazu.

11.4. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnul dobrovolně a pravdivě.


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo spolkem Pořadatele na email Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatelem na email Zákazníka.

12.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 


13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem smlouvy anebo marketingové nabídky na email Zákazníka nebo poštou na adresu Zákazníka.


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a českou verzí všeobecných obchodních podmínek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována Pořadatelem v elektronické podobě.

14.4. Kontaktní údaje Pořadatele: adresa emailu je info@alcedopraha.cz.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 5.10.2022.